Growing Dimension


AVGPrivacyverklaring Growing Dimension

Via de website van Growing Dimension en andere kanalen kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden aangeboden en verwerkt. Growing Dimension acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet AVG stelt. Growing Dimension is de verantwoordelijke voor de gegevensbewerking. In deze privacyverklaring legt Growing Dimension u uit welke persoonsgegevens Growing Dimension verzamelt en gebruikt en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.


1. Persoonsgegevens op basis van uw informatieverstrekking op onze website

Door het gebruik maken van de geboden functionaliteiten van de website, het vragen van contact, het solliciteren op een vacature of het doen van een open sollicitatie, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of potentiele werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om uw contactaanvraag te kunnen behandelen;

* Naam
* Email adres
* Telefoonnummer
* Uw bericht dat u via onze website achterlaat

Wij gebruiken de volgende gegevens om uw (open) sollicitatie in behandeling te kunnen nemen;
* Voornaam, tussenvoegsel, achternaam
* Curriculum vitae
* Emailadres
* Telefoonnummer

Door uw gegevens via onze website achter te laten geeft u Growing Dimension uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken en vast te leggen in onze systemen ten behoeve van onze kandidaat portfolio. U geeft Growing Dimension toestemming om de door u verstrekte gegevens te gebruiken om contact met u op te nemen over huidige of toekomstige vacatures.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die nu of in de toekomst door middel van links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


2. Persoonsgegevens van sollicitanten en aan ons aangeboden kandidaten.

Persoonsgegevens van sollicitanten worden vastgelegd op basis van de AVG. De gegevens zijn alleen toegankelijk die hiervoor vanuit de uitoefening van hun functie of voor zover wettelijk bepaald gerechtigd zijn.

Gegevens die vastgelegd worden zijn:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, geboortedatum, leeftijd, geslacht.
Gegevens die noodzakelijk zijn voor het goed kunnen bedienen van de belangen van sollicitant en klant worden eveneens bijgehouden in onze systemen en zijn alleen toegankelijk voor privacy statement 2016-07-06 3 augustus 2016 pagina: 2 van 3 daarvoor geautoriseerde personen die vanuit hun functie deze gegevens moeten kunnen benaderen.
Hierbij valt te denken aan curriculum vitae, diploma’s, en competenties.
Deze gegevens kunnen tevens uitgewisseld worden met (potentiële) opdrachtgevers van Growing Dimension teneinde onze klanten en sollicitanten van dienst te kunnen zijn.


3. Persoonsgegevens van eigen medewerkers (kantoormedewerkers en gedetacheerden), zelfstandigen zonder personeel en ingehuurde medewerkers.

Persoonsgegevens van genoemde categorieën worden vastgelegd op basis van de WBP. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die hiervoor vanuit de uitoefening van hun functie of voor zover wettelijk bepaald gerechtigd toe zijn.
Naast persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email worden ook gegevens zoals BSN-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, kopie legitimatiebewijs, gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en bankrekeningnummer opgeslagen voor zover dat volgens de wet en het voldoen aan wettelijke verplichtingen noodzakelijk is.
Gegevens die noodzakelijk zijn voor het goed kunnen bedienen van de belangen van medewerker en klant worden eveneens bijgehouden in onze systemen en zijn alleen toegankelijk voor daarvoor geautoriseerde personen die vanuit hun functie deze gegevens moeten kunnen benaderen. Hierbij valt te denken aan curriculum vitae, diploma’s, competenties, verklaring omtrent het gedrag e.d.
Deze gegevens kunnen tevens uitgewisseld worden met (potentiële) opdrachtgevers van Growing Dimension teneinde onze klanten en medewerkers van dienst te kunnen zijn.
Gegevens over geloof, seksuele geaardheid, ras worden nooit in onze systemen bijgehouden.


4. Persoonsgegevens van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties

Growing Dimension verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.
We verwerken de volgende informatie: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde
persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met Growing Dimension.
Growing Dimension doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.
Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens.
privacy statement 2016-07-06 3 augustus 2016 pagina: 3 van 3


Algemeen
• Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt

• Cookies
Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies op onze website.

• Beveiliging
We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens alsmede
ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan.

• Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

• Inzage en wijzigingen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

• Klachten en vermoeden datalek.
Indien u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw data omgaan of indien u het vermoeden heeft van een datalek verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden via +31(0)70 - 3456574

• Deze privacyverklaring is voor het laatste aangepast op 29 april 2020Growing Dimension
Ron Geppaart (ron@growingdimension.nl)
Jeff Schulte (jeff@growingdimension.nl)
Telefoon : +31(0)70 - 345 65 74
Mobiel : +31(0)6 - 53 81 20 15